COVID 19ПРАВИТЕЛСТВО В СЯНКАСВЯТСТАТИИ

ВНИМАНИЕ! Обществена поръчка за нова информационна система за съобщаване на странични ефекти от ваксината за COVID-19

TED e приложение към официалният вестник на Европейският съюз. Ето истината за новите ваксини. Тези компании, ще експериментират с ваксините си директно върху жителите на Европа. Това сте вие, вашите родители, деца и внуци. Вижте на следният линк лично тази информация (ВИЖ ТУК).

Аз ще поставя директен превод на този документ отдолу:

Обединено кралство-Лондон: Софтуерен пакет и информационни системи

2020 / S 207-506291

Известие за възлагане на договор

Резултати от процедурата за възлагане

Консумативи

Правно основание:

Директива 2014/24 / ЕС

Раздел I: Възлагащ орган

I.1)Име и адреси

Официално име: MHRA Организация за купувачи
Град: Лондон
NUTS код: UK ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Пощенски код: E14 4PU
Държава: Обединено кралство
E-mail: purchasing@mhra.gov.uk
Телефон: +44 2030806000
Интернет адрес (и):
Основен адрес: https : //www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

I.4)Вид на възлагащия орган

Министерство или друг национален или федерален орган, включително техните регионални или местни подразделения

I.5)Основна дейност

Здраве

Раздел II: Обект

II.1)Обхват на поръчката

II.1.1)Заглавие:

SafetyConnect – AI

II.1.2)Основен CPV код

48000000 Софтуерен пакет и информационни системи

II.1.3)Вид на договора

Консумативи

II.1.4)Кратко описание:

MHRA спешно търси софтуерен инструмент за изкуствен интелект (AI), за да обработи очаквания голям обем неблагоприятни лекарствени реакции (ADR) на ваксината Covid-19 и да гарантира, че няма пропуснати подробности от текста на реакцията на ADR.

II.1.6)Информация за партиди

Този договор е разделен на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на поръчката (без ДДС)

Стойност без ДДС: 1 500 000.00 GBP
II.2)Описание

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

48000000 Софтуерен пакет и информационни системи

II.2.3)Място на изпълнение

NUTS код: UK ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

II.2.4)Описание на поръчката:

MHRA спешно търси софтуерен инструмент за изкуствен интелект (AI), за да обработи очаквания голям обем неблагоприятни лекарствени реакции (ADR) на ваксината Covid-19 и да гарантира, че няма пропуснати подробности от текста на реакцията на ADR.

II.2.5)Критерии за присъждане

Цена

II.2.11)Информация за опциите

Опции: не

II.2.13)Информация за фондовете на Европейския съюз

Поръчката е свързана с проект и / или програма, финансирана от фондове на Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел IV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид на процедурата

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на покана за конкурс в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Поръчката попада извън приложното поле на директивата
Обяснение:

По съображения за изключителна неотложност съгласно Регламент 32 (2) (в), свързани с освобождаването на ваксина Covid-19, MHRA ускори снабдяването и внедряването на специфичен за ваксината инструмент за ИИ.

Строго необходимо – не е възможно да се модернизират старите системи на MHRA, за да се справят с обема на нежеланите лекарствени реакции, които ще бъдат генерирани от ваксина Covid-19. Следователно, ако MHRA не приложи инструмента за изкуствен интелект, той няма да може да обработва ефективно тези ADR. Това ще попречи на способността му бързо да идентифицира всички потенциални проблеми с безопасността с ваксината Covid-19 и представлява пряка заплаха за живота на пациентите и общественото здраве.

Причини за изключителна неотложност – MHRA признава, че планираният от нея процес на възлагане на обществени поръчки за програмата SafetyConnect, включително инструмента за изкуствен интелект, не би приключил с пускането на ваксина. Води до невъзможност за ефективен мониторинг на нежеланите реакции към ваксина Covid-19.

Събития непредвидими – кризата с Covid-19 е нова и досега разработките в търсенето на ваксина срещу Covid-19 не са последвали никакъв предсказуем модел.

IV.1.3)Информация за рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.8)Информация за Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката е обхваната от Споразумението за държавни поръчки: да
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация за прекратяване на динамичната система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на покана за участие в конкурс под формата на предварително информационно известие

Раздел V: Възлагане на поръчка

Възлага се договор / партида: да
V.2)Възлагане на договор

V.2.1)Дата на сключване на договора:

14/09/2020

V.2.2)Информация за търгове

Брой получени оферти: 1
Поръчката е възложена на група икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя

Официално име: Genpact (UK) Ltd
Град: Лондон
NUTS код: UK ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Държава: Обединено кралство
Изпълнител е МСП: не

V.2.4)Информация за стойността на поръчката / обособената позиция (без ДДС)

Обща стойност на поръчката / обособената позиция: 1 500 000.00 GBP
V.2.5)Информация за подизпълнение

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури за преглед

VI.4.1)Тяло за преглед

Официално наименование: Агенция за лекарства и здравни продукти
Град: Лондон
Държава: Обединено кралство

VI.5)Дата на изпращане на това известие:

19/10/2020
ИСКАМ ДА ОБЪРНА ВНИМАНИЕТО ВИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НА СЛЕДНИЯТ ТЕКСТ!

Вид на процедурата

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на покана за конкурс в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Поръчката попада извън приложното поле на директивата
Обяснение:

По съображения за изключителна неотложност съгласно Регламент 32 (2) (в), свързани с освобождаването на ваксина Covid-19, MHRA ускори снабдяването и внедряването на специфичен за ваксината инструмент за ИИ.

Строго необходимо – не е възможно да се модернизират старите системи на MHRA, за да се справят с обема на нежеланите лекарствени реакции, които ще бъдат генерирани от ваксина Covid-19. Следователно, ако MHRA не приложи инструмента за изкуствен интелект, той няма да може да обработва ефективно тези ADR. Това ще попречи на способността му бързо да идентифицира всички потенциални проблеми с безопасността с ваксината Covid-19 и представлява пряка заплаха за живота на пациентите и общественото здраве.

Причини за изключителна неотложност – MHRA признава, че планираният от нея процес на възлагане на обществени поръчки за програмата SafetyConnect, включително инструмента за изкуствен интелект, не би приключил с пускането на ваксина. Води до невъзможност за ефективен мониторинг на нежеланите реакции към ваксина Covid-19.

Събития непредвидими – кризата с Covid-19 е нова и досега разработките в търсенето на ваксина срещу Covid-19 не са последвали никакъв предсказуем модел.


Източник: ted.europa.eu

РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ ТОВА НЕ Е КОНСПИРАЦИЯ, А ВИЕ ВИЖДАТЕ ФАКТИ. КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТОВА Е ИСТИНА. ОБРАТНОТО! В МАСМЕДИИТЕ ДНЕС СЕ ИЗЛЪЧВАТ ОТКРОВЕННИ ЛЪЖИ. ВИЕ ПРЕЦЕБНЯВАТЕ НА КОГО ДА ВЯРВАТЕ!

Свързани публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker