COVID 19ПРАВИТЕЛСТВО В СЯНКАСВЯТСТАТИИ

ВНИМАНИЕ! Обществена поръчка за нова информационна система за съобщаване на странични ефекти от ваксината за COVID-19

TED e приложение към официалният вестник на Европейският съюз. Ето истината за новите ваксини. Тези компании, ще експериментират с ваксините си директно върху жителите на Европа. Това сте вие, вашите родители, деца и внуци. Вижте на следният линк лично тази информация (ВИЖ ТУК).

Аз ще поставя директен превод на този документ отдолу:

Обединено кралство-Лондон: Софтуерен пакет и информационни системи

2020 / S 207-506291

Известие за възлагане на договор

Резултати от процедурата за възлагане

Консумативи

Правно основание:

Директива 2014/24 / ЕС

Раздел I: Възлагащ орган

I.1)Име и адреси

Официално име: MHRA Организация за купувачи
Град: Лондон
NUTS код: UK ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Пощенски код: E14 4PU
Държава: Обединено кралство
E-mail: purchasing@mhra.gov.uk
Телефон: +44 2030806000
Интернет адрес (и):
Основен адрес: https : //www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

I.4)Вид на възлагащия орган

Министерство или друг национален или федерален орган, включително техните регионални или местни подразделения

I.5)Основна дейност

Здраве

Раздел II: Обект

II.1)Обхват на поръчката

II.1.1)Заглавие:

SafetyConnect – AI

II.1.2)Основен CPV код

48000000 Софтуерен пакет и информационни системи

II.1.3)Вид на договора

Консумативи

II.1.4)Кратко описание:

MHRA спешно търси софтуерен инструмент за изкуствен интелект (AI), за да обработи очаквания голям обем неблагоприятни лекарствени реакции (ADR) на ваксината Covid-19 и да гарантира, че няма пропуснати подробности от текста на реакцията на ADR.

II.1.6)Информация за партиди

Този договор е разделен на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на поръчката (без ДДС)

Стойност без ДДС: 1 500 000.00 GBP
II.2)Описание

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

48000000 Софтуерен пакет и информационни системи

II.2.3)Място на изпълнение

NUTS код: UK ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

II.2.4)Описание на поръчката:

MHRA спешно търси софтуерен инструмент за изкуствен интелект (AI), за да обработи очаквания голям обем неблагоприятни лекарствени реакции (ADR) на ваксината Covid-19 и да гарантира, че няма пропуснати подробности от текста на реакцията на ADR.

II.2.5)Критерии за присъждане

Цена

II.2.11)Информация за опциите

Опции: не

II.2.13)Информация за фондовете на Европейския съюз

Поръчката е свързана с проект и / или програма, финансирана от фондове на Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел IV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид на процедурата

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на покана за конкурс в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Поръчката попада извън приложното поле на директивата
Обяснение:

По съображения за изключителна неотложност съгласно Регламент 32 (2) (в), свързани с освобождаването на ваксина Covid-19, MHRA ускори снабдяването и внедряването на специфичен за ваксината инструмент за ИИ.

Строго необходимо – не е възможно да се модернизират старите системи на MHRA, за да се справят с обема на нежеланите лекарствени реакции, които ще бъдат генерирани от ваксина Covid-19. Следователно, ако MHRA не приложи инструмента за изкуствен интелект, той няма да може да обработва ефективно тези ADR. Това ще попречи на способността му бързо да идентифицира всички потенциални проблеми с безопасността с ваксината Covid-19 и представлява пряка заплаха за живота на пациентите и общественото здраве.

Причини за изключителна неотложност – MHRA признава, че планираният от нея процес на възлагане на обществени поръчки за програмата SafetyConnect, включително инструмента за изкуствен интелект, не би приключил с пускането на ваксина. Води до невъзможност за ефективен мониторинг на нежеланите реакции към ваксина Covid-19.

Събития непредвидими – кризата с Covid-19 е нова и досега разработките в търсенето на ваксина срещу Covid-19 не са последвали никакъв предсказуем модел.

IV.1.3)Информация за рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.8)Информация за Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката е обхваната от Споразумението за държавни поръчки: да
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация за прекратяване на динамичната система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на покана за участие в конкурс под формата на предварително информационно известие

Раздел V: Възлагане на поръчка

Възлага се договор / партида: да
V.2)Възлагане на договор

V.2.1)Дата на сключване на договора:

14/09/2020

V.2.2)Информация за търгове

Брой получени оферти: 1
Поръчката е възложена на група икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя

Официално име: Genpact (UK) Ltd
Град: Лондон
NUTS код: UK ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Държава: Обединено кралство
Изпълнител е МСП: не

V.2.4)Информация за стойността на поръчката / обособената позиция (без ДДС)

Обща стойност на поръчката / обособената позиция: 1 500 000.00 GBP
V.2.5)Информация за подизпълнение

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури за преглед

VI.4.1)Тяло за преглед

Официално наименование: Агенция за лекарства и здравни продукти
Град: Лондон
Държава: Обединено кралство

VI.5)Дата на изпращане на това известие:

19/10/2020
ИСКАМ ДА ОБЪРНА ВНИМАНИЕТО ВИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НА СЛЕДНИЯТ ТЕКСТ!

Вид на процедурата

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на покана за конкурс в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Поръчката попада извън приложното поле на директивата
Обяснение:

По съображения за изключителна неотложност съгласно Регламент 32 (2) (в), свързани с освобождаването на ваксина Covid-19, MHRA ускори снабдяването и внедряването на специфичен за ваксината инструмент за ИИ.

Строго необходимо – не е възможно да се модернизират старите системи на MHRA, за да се справят с обема на нежеланите лекарствени реакции, които ще бъдат генерирани от ваксина Covid-19. Следователно, ако MHRA не приложи инструмента за изкуствен интелект, той няма да може да обработва ефективно тези ADR. Това ще попречи на способността му бързо да идентифицира всички потенциални проблеми с безопасността с ваксината Covid-19 и представлява пряка заплаха за живота на пациентите и общественото здраве.

Причини за изключителна неотложност – MHRA признава, че планираният от нея процес на възлагане на обществени поръчки за програмата SafetyConnect, включително инструмента за изкуствен интелект, не би приключил с пускането на ваксина. Води до невъзможност за ефективен мониторинг на нежеланите реакции към ваксина Covid-19.

Събития непредвидими – кризата с Covid-19 е нова и досега разработките в търсенето на ваксина срещу Covid-19 не са последвали никакъв предсказуем модел.


Източник: ted.europa.eu

РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ ТОВА НЕ Е КОНСПИРАЦИЯ, А ВИЕ ВИЖДАТЕ ФАКТИ. КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТОВА Е ИСТИНА. ОБРАТНОТО! В МАСМЕДИИТЕ ДНЕС СЕ ИЗЛЪЧВАТ ОТКРОВЕННИ ЛЪЖИ. ВИЕ ПРЕЦЕБНЯВАТЕ НА КОГО ДА ВЯРВАТЕ!

Свързани публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
error: Съдържанието е защитено от DMCA!
SIMEONOFF

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker